Việc Học Trong Từng Chi Tiết

Giáo cụ chính xác là trọng tâm của phương pháp Montessori. Chúng tôi chế tạo các giáo cụ 1 cách tỉ mỉ nhằm tách biệt độ khó để trẻ có thể tập trung, thành thạo phát triển các kỹ năng

Các Dự Án Của Mota

Infant / Toddler

Xem tất cả giáo cụ Infant / Toddler cho lứa tuổi 0 – 3.

Early Childhood 3-6

Xem tất cả giáo cụ Early Childhood cho lứa tuổi 3 – 6.

Elementary 6 - 12

Xem tất cả giáo cụ tiểu học cho lứa tuổi 6 – 12.

No products in the cart.