Cơ quan cảm giác là cánh cửa của trí tuệ, là nơi thu thập thông tin để não xử lý thành kiến thức và kinh nghiệm.
Hầu hết mọi trẻ em sinh ra đều đầy đủ các cơ quan cảm giác (mắt, mũi, miệng, tai, da, cơ bắp…), nhưng trẻ chưa nhận thức rõ ràng về điều này. Ví dụ, trẻ nhìn thấy rất nhiều hình dạng từ các đồ vật trong gia đình, nhưng trẻ không rõ đó là hình gì, sờ chạm nó cảm giác như thế nào…
Học cụ cảm quan được thiết kế một cách khoa học, chính xác để cung cấp thông tin một cách chính xác, thống nhất trên toàn thế giới. Các khái niệm trừu tượng được cụ thể hóa (màu đỏ là như thế nào, hình tròn được sờ chạm ra sao…); Các tính chất vật lý được cô lập thông qua học cụ, để trẻ cảm nhận một cách sâu sắc về những khái niệm này. Từ đó xây dựng nên một kho thông tin, kiến thức cho trẻ một cách rõ ràng và cụ thể.

No products in the cart.